۱۳۸۹ فروردین ۲۵, چهارشنبه

"ایده حال"!

گزارش یکی از جلسات ترم گذشته را اینجا بخوانید، از زبان دانشجوی "ایده حال"!
"ایده حال" از جعلیات ایمان رئیسی است.