۱۳۸۷ خرداد ۲, پنجشنبه

جلسه ی یازدهم تدریس

جلسه یازدهم کلاس برای کرکسیون عملکرد تشکیل شد و دوستان در پی یافتن راه رستگاری! پوستی بر پوستی انداخته، به آتلیه آمده بودند. ظاهراً شعار آقای رئیسی "پوستی بر پوستی بیانداز تا رستگار شوی" به همراه گزارش جلسه دهم کار خودش رو کرده بود تا همه دست پر به کلاس بیان!!!


طراحی پلان و رعایت روابط و دیاگرام های عملکردی از موضوعاتی بودند که در کرکسیون مورد بررسی قرار می گرفت. نکته مورد توجه و مهم در اکثر کارها که در کرکسیون به آنها اشاره می شد توجه به طراحی فضای منفی در پلان بود. بخشی از پلان و دیاگرام عملکردی که مورد بی توجهی قرار گرفته بود، و حاصلش آشفتگی در پلان بود.

نکته بعدی در کرکسیون ها توجه و دوباره طراحی کردن اجزائی از پلان بود که در فضای دو بعدی پلان فراموش می شدند و یا دیده نمی شدند. توجه به ارتفاع (مقیاس فضایی) و طراحی فضاهای لابی به عنوان پیش ورودی به سالن ورزشی از ایتم هایی بود که به آن توجه می شد و کرکسیون پلان همراه با طراحی مقطع صورت می گرفت.

در پایان کلاس هم این آقای خربزه بود که مجلس گرمی کرد و پایانی خوش مزه به کار آتلیه بخشید !!!