۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

جلسه نهم تدریس

بعد از صحبت پیرامون ایده پردازی و روش های رسیدن به فرم، از ایده مطلوب (شاخص) پروژه، نوبت به کرکسیون فرم و نحوه قرار گیری مجموعه ورزشی در سایت و بستر خود بود.

دوستان با طراحی و فکر به نحوه قرارگیری پروژه در سایت خود و چگونگی رسیدن از ایده به فرمی مشخص، به صحبت و کرکسیون کار خود پرداختند. روشهای طراحی فرم و چگونگی رسیدن به آن در کار دوستان متفاوت بود. استفاده از نیروهای سایت و گرفتن خطوط از بستر پروژه و همچنین تعریف خاص از نوع عملکرد پروژه (مجموعه ورزشی) ، همانند حرکت، انرژی، سرزندگی از راههای بودند که در عموم طرح ها برای رسیدن به فرم به چشم می خورد.

دو پروژه هم در طراحی نگاه و رویکرد جدیدی به خود گرفته بودند که باعث خاص شدن خود و باز کردن بحث جدیدی در کلاس شدند.
یکی از طرح ها با، بازتعریف و استفاده از دیاگرامهای و آنالیزهای حرکتی (تکنیک و تاکتیک) در فوتبال (که مخصوص مربیان برای تدریس و آنالیز ورزشکاران و بازی آنها است) شکل گرفته بود، که با راهنمایی و تجویز نسخه مخصوص! از طرف استاد رئیسی به ادامه کار تشویق و راهنمایی شد.
همچنین پروژه دوم که فکر به بیان شادی و خلق احساس شادی در بین مخاطبین شروع به طراحی کرده بود. در توضیح و کرکسیون، یکی از راههای خلق شادی را گنگ بودن سکانس های بعدی برای دریافت و حس فضا توسط مخاطب پروژه و تعریف و طراحی جدید و به یک باره فضا و مکان را در معماری باعث ایجاد احساس شادی در مخاطب پروژه خود دانست.

آقای رئیسی در ادامه کار کرکسیون و تدریس کلاسی به تعریف و توضیح دیاگرام های عملکری -دیاگرام فرم - دیاگرام سازماندهی فضا پرداخت، اینکه لزوماً منطبق بر یکدیگر نبوده و یکی از مشکلات طراحی دانشجویان را الزام در تطبیق دادن فرم خود با دیاگرامهای عملکردی دانستند. و در جلسه آینده فکر و ارائه آنها را برای هر پروژه لازم دانستند.