۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

ارائه ی ماکت های سازه

اولین جلسه ی بعد از عید، همراه با ارائه ی ماکت های سازه که در طول روند شکل گیری کلاس، مورد نقد دانشجویان و تدریس مدرس آتلیه قرار گرفته بود به کار خود پایان داد.

این ماکت ها با هدف ارائه یک سیستم سازه ای و نقد کالبدی آن، با نگاه به موضوع آتلیه طرح چهار (طراحی مجموعه ی چند منظوره ورزشی) تدریس، و ساخته شده اند. تلاش برای ارائه ی تعریف متفاوت از سیستم های سازه ای موجود با رویکرد طراحی معماری سازه از معیارهای نقد و ارزشگزاری آثار دانشجویان در آتلیه بودند.