۱۳۸۷ خرداد ۶, دوشنبه

برنامه تدریس سه جلسه آخر ترم


کرکسیون سازه و تاسیسات

87/3/13 (هفته سیزدهم)

کرکسیون فضاهای داخلی (به همراه اسکیس کلاسی از فضاهای داخلی)
87/3/20 (هفته چهاردهم)

کرکسیون نهایی
87/3/27 (هفته پانزدهم)