۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

تحویل موقت پروژه ی معماری

تحویل موقت پروژه ی مجموعه ورزشی در روز 89/2/20 و با خواسته های فوق برگزار خواهد شد. پوستی بر پوستی بیاندازیم تا رستگار شویم!

.
1. ماکت حجمی
ماکت نمایش دهنده طرح بر بستر پروژه و سایت خواهد بود، توپوگرافی سایت پروژه و محیط اطراف را دریابیم!
.
2. پلان های مجوعه
ارائه ی عملکردهای موجود و خواسته شده، و نیز معقول بودن مساحت کاربری های طراحی شده با برنامه ی فیزیکی معرفی شده مد نظر می باشد.
.
3. برش طولی و عرضی
هر دو برش به صورت منقطع از فضای اصلی و سالن های ورزشی خواهد بود.
.
4. ارائه ی آلبوم روند طراحی (Portfolio)
.
.
- ارائه ی کار بر روی پوستی یا کاغذ 70*50 خواهد بود.
- سیستم سازه ای به کار رفته در پروژه نیز باید مشخص، و معرفی گردد.